Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

#40515 Sytuacja miała miejsce 3dni temu. W...
#40521 Mój brat skończył dzisiaj 16 lat....
#40517 Spotykam się z babką, która ma...
#40519 Pamiętam mój pierwszy niezdany egzamin na...

February 06 2018

#40518 Czasem w ramach rozrywki bawię się...
#40516 Mój mąż jest informatykiem z wykształcenia...
#40512 Czekałem w kolejce do lekarza kiedy...
#40513 Próbowałam się dodzwonić do znajomego majstra,...

February 05 2018

#40511 Cofając na egzaminie na prawo jazdy...
#40510 Synkowi wypadł pierwszy mleczny ząb. Sprzedaliśmy...
#40509 Mój ojciec wysłał do mnie wiadomość:...
#40507 Podjąłem pracę w magazynie. Magazyn jest...

February 04 2018

#40506 Mój były zerwał ze mną bo...
#40503 Mój brat wiedział, że dziewczyna przyjeżdża...
#40501 Klient, który zarezerwował pokój u nas...
#40502 Sikam sobie spokojnie w toalecie w...

February 03 2018

#40500 Po 4 negatywnych testach ciążowych w...
#40499 Od paru dni jestem na dwumiesięcznym...
#40498 Byłam z młodszym kuzynem w kościele...
#40491 Dzisiaj rano dzwonkiem obudził mnie sąsiad...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl